Монографії

2017

Наукові здобутки Інституту в питаннях пасивного вогнезахисту відмічені спеціалістами світового рівня:
за замовленням видавництва Elsevier (США-Великобританія) у 2018 р. вийшла стаття пров. наук. співр. Л.М. Вахітової в монографії «Нанотехнології та Екоефективне будівництво»

Fire retardant nanocoating for wood protection

2014

Supramolecular chemistry it is interdisciplinary scientific field. The monograph
presents various lines of research in the field of nanotechnology, interaction and
self-organization of molecules.

Супрамолекулярна хімія це міждисциплінарний науковий поле. В
монографії представлені різні напрямки досліджень в області
нанотехнологій, взаємодії і самоорганізації молекул.

2013

Розглянуто можливості карбенового та карбенокомплексного каталізу на сучасному етапі, оцінено зв’язок будови карбенів і карбенових комплексів та їх каталітичної ефективності. Наведено загальні методи синтезу карбенових каталізаторів (індивідуальних карбенів та їх комплексів з перехідними металами).

Узагальнено світові досягнення в карбеновому та карбенокомплексному каталізі, що інтенсивно розвивається на сучасному етапі. Показано актуальність та складність вирішення проблеми карбенокомплексного каталізу, що стосується залежності ефективності карбенокомплексних каталізаторів від їх хімічної структури. Подальший розвиток карбенокаталітичних методів буде тісно пов’язаний саме з успіхами в пізнанні перебігу таких процесів, і, насамперед, з впливом структури карбена або карбенового ліганда на ефективність каталізу, що, в свою чергу, повинно відкрити нові, значно ефективніші типи каталізаторів, придатних для промислового застосування.

The monograph is devoted to the actual problems of modern chemistry, i.e. the problems of catalysis of organic reactions by carbenes and metalcarbene complexes as one of the most promising areas of organic chemistry last time connecting with “green chemistry”. Among the transformations catalyzed by carbenes much attention was paid to the reactions catalyzed by free carbenes and their transition metal complexes.

Монографія присвячена актуальним проблемам сучасної хімії, проблемам каталізу органічних реакцій карбенів і металлкарбеновимі комплексами як однієї з найбільш перспективних галузей органічної хімії останнього часу, пов’язаної з «зеленої хімією». Серед перетворень, що каталізуються карбенів, велику увагу було приділено реакції, що каталізується вільними карбенів і їх комплексами перехідних металів.

2012

The supramolecular interaction and self-organization of molecules leads to a
material and is responsible for their function. The monograph presents various
methods for the preparation and use of functional materials.

Супрамолекулярна взаємодія і само-організація молекул призводять до матеріалів і відповідають за їх функції. Монографія представляє різні методи отримання, вивчення і використання функціоналізованих матеріалів.

2011

Functional materials with molecular receptors is a new direction in chemistry. The book presents the results of basic research on various types of molecular receptors. Discusses not only the syntesis, properties and application of these systems but also the research methods appropriate to describe the molecular receptors and their complexes.

Функціональні матеріали з молекулярними рецепторами є новим напрямком у хімії. У книзі представлені результати фундаментальних досліджень різних типів молекулярних рецепторів. Обговорюється не тільки синтез, властивості та застосування цих систем, але й методи дослідження, що відповідають опису молекулярних рецепторів та їх комплексів.